Tablica Nr 11

11.DEKALOG

Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu; w tym dniu przybyli oni na pustynię Synaj. 3 Mojżesz wstąpił wtedy do Boga (Wj 19,1-3).

Chwała Pana spoczęła na górze Synaj, i okrywał ją obłok przez sześć dni. W siódmym dniu Pan przywołał Mojżesza z pośrodka obłoku. 17 A wygląd chwały Pana w oczach Izraelitów był jak ogień pożerający na szczycie góry. 18 Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. I pozostał Mojżesz na górze przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy (Wj 24,16-18).

Gdy skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice Świadectwa, tablice kamienne, napisane palcem Bożym (Wj 31,18).

Z postacią Mojżesz związane jest również ważne wydarzenie jakim było przekazanie przez Boga Dekalogu (dziesięciu przykazań Bożych) na górze Synaj. Zanim to się stało, Mojżesz zalecił ludowi ryty oczyszczające- przede wszystkim powstrzymanie się od stosunków seksualnych, one bowiem czyniły człowieka niezdolnym do sprawowanie czynności kultycznych. Na Górze Synaj miała miejsce teofania- objawienie się samego Boga. Bóg ukazał się pośród trzęsienia ziemi, grzmotów, błyskawic, w całym swym majestacie (elementy te ukazują podkreślenie boskiej transcendencji). Był to moment przełomowy dla Hebrajczyków, lud bardzo przeżył tę obecność Boga, ponieważ na górze Synaj zobaczyli realną obecność Bożą. Objawienie się samego Boga rodziło w nich trwogę, dlatego prosili Mojżesza, aby przemawiał w ich imieniu. Bóg, chcąc zawrzeć z człowiekiem przymierze, nie stawia narodu przed faktem dokonanym, lecz daje człowiekowi wybór, oczekuje na jego odpowiedź. Dlatego Mojżesz udaje się do ludu z zapytaniem, czy podejmą decyzję posłuszeństwa nakazom Bożym. Na Bliskim Wschodzie przymierze miało charakter szczególnej trwałości i nierozerwalności. Z racji tego że naród był w drodze, a więc nie miał swojego miejsca kultu, otrzymany do Boga Dekalog przechowywano w drewnianej skrzyni- Arce Przymierza. Była to ozdobna skrzynia, „przenośne sanktuarium”, które wiele lat później znalazło swoje miejsce w specjalnej komnacie świątyni Salomona w Jerozolimie.

Prawo narodzone pod Synajem stało się kamieniem pod budowę Izraela. Posłuszeństwo i wierność Bożemu wynikająca z zawartego przymierza uczyniły Izrael oddzielnym narodem, ludem świętym, w sposób szczególny związany z Bogiem.

CIEKAWOSTKA: Arka Przymierza była nietykalna, istniały specjalne instrukcje dotyczące sposobów noszenia Arki podczas wędrówki pustynnej. W Księdze Samuela opisana jest sytuacja, kiedy Filistyni (odwieczni wrogowie Hebrajczyków) przechwycili raz Arkę, co wywołało szereg nieszczęść, dlatego zdesperowani odesłali ją z powrotem. Według obecnego stanu wiedzy naukowej, oryginalna Arka nie zachowała się do dnia dzisiejszego.