Tablica Nr 54

54.1-2 LISTY DO KORYNTIAN

Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb 24 i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”. 25 Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: „Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę”. 26 Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. 27 Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej (1 Kor 11,23-27).

Zresztą, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami! (2 Kor 13,11).

Fragment Listu do Koryntian podkreśla, iż Eucharystia nie jest tylko symbolem czy emblematem chrześcijaństwa, lecz jest prawdziwym sakramentem, w którym uobecnia się sam Chrystus. To właśnie Jezus sam powiedział: „To jest Ciało moje”– słowa te wskazują na zbawczą śmierć, oddanie się i wydanie samego siebie, prowadzące do śmierci krzyżowej. Eucharystia jest nie tylko pamiątką, uobecnieniem Ostatniej Wieczerzy, lecz podczas każdej Mszy Świętej uobecnia się sam Jezus, który jednocześnie stanowi zapowiedź uczty pełnej radości, na którą zaprasza nas wszystkich już teraz.

Motto:  „Nazwał chleb swoim żyjącym Ciałem, napełnił Go sobą samym i swoim Duchem. A kto Go z wiarą spożywa, spożywa Ogień i Ducha. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, spożywajcie z tym Ducha Świętego. Prawdziwie bowiem to jest moje Ciało, i kto je spożywa, będzie żył na wieki”. Ciało, które daje Jezus, jest to Ciało, które złożył w ofierze za nas na Krzyżu, oraz Jego Krew, którą przelał „za wielu… na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,28).

Św. Efrem