Izajasz VIII w p.Chr. Chwała Jerozolimy w czasach ostatecznych

Każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód pośrodku nizin. Zamienię pustynię na pojezierze, a wyschniętą ziemię na wodotryski. 19 Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki; rozkrzewię na pustkowiu cyprysy, wiązy i bukszpan obok siebie. 20 Ażeby widzieli i poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka Pańska to uczyniła, że Święty Izraela tego dokonał (Iz 41,18-20).

Cudzoziemcy odbudują twe mury, a ich królowie będą ci służyli. Bo uderzyłem cię w moim gniewie, lecz w mojej łasce okazałem ci litość. 11 Twe bramy zawsze stać będą otworem, nie zamkną się we dnie ni w nocy, by wpuszczać do środka bogactwo narodów i królów ich, którzy je prowadzą. 12 Bo naród i królestwo, które by ci nie służyły, wyginą, i poganie zostaną całkiem wygładzeni (Iz 60,10-12).

W Księdze Izajasza możemy odczytać pocieszenie dla ludu uciśnionego długą, trwającą prawie sto lat niewolą babilońską. Znajdujemy tam opis radosnego wyzwolenia, odnowienia całego narodu wraz ze świątynią i całą Jerozolimą. Dramat wygnania, porzucenie, dewastacja miasta zostają przeciwstawione odrodzeniu Świętego Miasta. Pieśni sławią miłość łączącą Boga z Jerozolimą. Izajasz posługuje się symboliką wody, która w ogólnym swym znaczeniu symbolizuje życie i oczyszczenie. Ożywiająca moc wody staje się symbolem ożywiającej mocy Ducha. Izajasz prorokuje nadejście czasów mesjańskich, w których wszyscy za sprawą Ducha Świętego otrzymają godność kapłańską, prorocką i królewską. Wraz z nadejściem Nowego Przymierza, wszystko wypełniło się w Jezusie Chrystusie.

Spełniły się prorockie słowa Izajasza: „Cudzoziemcy odbudują twe mury, a ich królowie będą ci służyli”. Bowiem po niewoli babilońskiej Żydzi powrócili do miasta na mocy dekretu Cyrusa. Odbudowa miasta trwała wiele lat. Jednak w roku 70 Rzymianie zdobyli miasto i zniszczyli je doszczętnie, Żydów wypędzono z Jerozolimy. Dopiero w roku 313 Jerozolima odżyła, kiedy cesarz Konstantyn wydał edykt mediolański, wprowadzający wolność wyznania wiary w Cesarstwie Rzymskim.